top of page

 

תנאי שימוש במערכת MUZICWISE 

 

א. כללי

 1. מסמך זה משמש כתקנון ומפרט את תנאי השימוש במערכת MUZICWISE, הכוללת את אתר האינטרנט MUZICWISE וכל אתר אינטרנט ו/או עמוד מדיה חברתית ו/או אפליקציה אחרת הקשורים להם ("המערכת").  

 2. מערכת MUZICWISE מציעה רישיונות לשימוש ביצירות מוסיקליות (לרבות מילים נילוות) ו/או הקלטות (כל אלה להלן "המוסיקה") לצרכים שונים, הכל בהתאם לסוג הרישיון הנרכש. ייתכן ובעתיד תציע המערכת שירותים נוספים. השימוש הוא בכפוף לתנאי הרישיון המתאים, שיירכש ע"י המשתמש ותשלום דמי הרישיון.

 3. המערכת מופעלת ע"י MUZICWISE Ltd., ח.פ. 515139608, מרח' פינסקר 37, תל-אביב (להלן: "MUZICWISE").  

 4. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ל MUZICWISE - במייל info@MUZICWISE.com, או בטלפון מס' 03-5251151, או בדואר לכתובת: פינסקר 37 תל אביב.

 5. תנאי השימוש מהווים חוזה בין MUZICWISE לבינך, המשתמש. בכניסה למערכת או עשיית כל שימוש אחר בה, הינך מביע הסכמה לתנאי שימוש אלה.

 6. שימוש במערכת כרוך במסירת מידע על-ידך למערכת. פרטים אודות המידע שאנו אוספים והשימושים שאנו עושים במידע זה מופיעים במדיניות הפרטיות, שמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. 

 7.  MUZICWISE רשאית לשנות או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת. כל שינוי או עדכון ייכנס לתוקף עם פרסומו במערכת. לכן, מומלץ לבדוק את תנאי השימוש באופן סדיר עבור שינויים או עדכונים.

 

ב. זכות שימוש במערכת ובמוסיקה - כללי

 1. השימוש במערכת הינו על-פי תנאי שימוש אלה. העושה שימוש במערכת ייקרא להלן "משתמש".

 2. השימוש בחלקים מהמערכת  הינו על-פי הרשמה על-ידי המשתמש. 

 3. משתמש ראשי לבחון את המוסיקה ולשמוע את הדוגמאות במערכת לצורך בחינת התאמתה לשימוש המבוקש על-ידו. שימוש במוסיקה מותר אך ורק  לאחר רכישת רישיון מתאים ותשלום דמי הרישיון. 

 4. MUZICWISE רשאית להציע שירותים בתנאים שונים כפי שיתפרסמו במערכת מעת לעת.

 5. על כל מידע המועבר על ידי המשתמש לצורך ההרשמה ו/או קבלת חשבון ו/או שם משתמש ו/או סיסמה (כל אלה, להלן: "חשבון") להיות נכון ומדויק.

 6. זכויות השימוש במערכת ובחשבון הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה.  אין לשתף בהן כל צד ג'. כל פעילות בחשבון הינה באחריות המשתמש בלבד. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בחשבונך, יש להודיע באופן מיידי על כך ל- MUZICWISE. הודעה זו לא תטיל כל אחריות על MUZICWISE ו/או מי מטעמה בגין כל דבר הקשור בשימוש הבלתי מורשה, בין אם נעשה לפני או אחרי ההודעה. 

 7. MUZICWISE רשאית לבטל או להגביל כל זכות שימוש, חשבון, שם משתמש או סיסמה בכל עת ללא כל צורך בהנמקה ו/או הודעה מוקדמת. 

 8. המשתמש מתחייב שלא לעשות ו/או להרשות לאחר לעשות כל שימוש במידע אודות משתמשים אחרים במערכת לצורך שליחת דואר פרסומי ו/או מסחרי ולא להפעיל ו/או לשלוח למערכת ו/או לכל משתמש כל תוכנה ל ו/או יישום אחר העשוי להזיק למערכת ו/או לצדדים שלישיים או לעשות שימוש ב"זוחלים", "רובוטים" וכיו"ב. עם זאת, למנועי חיפוש לגיטימיים מותר לסרוק את המערכת כמקובל לצורך יצירת קישורים ממנוע החיפוש.

 

ג. רכישת רישיונות

 1. מוצעים למשתמשים מספר סוגי רישיונות שימוש.

 2. ניתן לעשות שימוש במוסיקה  רק לאחר רכישת רישיון ועל-פי תנאי הרישיון שנרכש.

 3. תשלום דמי הרישיון לרישיון מסוים וחתימה על הרישיון מקנה למשתמש רשות שימוש  במסגרת אותו הרישיון ולמשך התקופה הקבועה בו.

 4. יש לשים לב, שרכישת רישיון אינו פוטרת את המשתמש מלבצע דיווחים לגופי השידור ו/או הפלטפורמות האחרות ו/או תאגידי הניהול, אלא אם נקבע אחרת ברישיון. 

 5. התשלום יתבצע באמצעות כל אמצעי תשלום חוקי, או בדרך אחרת המפורטת במערכת. הרישיון ייכנס לתוקף רק לאחר קבלת התשלום ופירעונו. 

 6. התשלומים נגבים עבור MUZICWISE על-ידי ספקים חיצוניים וביצועם מחייב מסירת פרטים אישיים רגישים, כגון מספר כרטיס אשראי ופרטים אחרים. הפרטים האישיים נמסרים לספקים החיצוניים ואינם מועברים ל MUZICWISE. לכן עליך, המשתמש, לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הספק החיצוני. MUZICWISE אינה אחראית לכל מידע שנמסר לספק החיצוני. 

 7. המשתמש מתחייב להשתמש רק בכרטיס האשראי או אמצעי תשלום אחרים השייכים לו.  הרשאה לחיוב כרטיס אשראי או אמצעי תשלום שנמסרה על ידי המשתמש לשם רכישת שירות תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס או אמצעי שיישא מספר אחר, שיונפק כחלופה לכרטיס או לאמצעי שמספרו  נמסר ע"י המזמין.

 8. בכל מקרה, תוקפו של רישיון מותנה בפירעון מלא של דמי הרישיון.

 9. המחירים במערכת כוללים מע"מ. MUZICWISE רשאית לשנות את תעריפי דמי הרישיון מעת לעת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי. 

 

ד. ביטולים

 1. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (בסעיף זה: "החוק"), למשתמש שרכש רישיון זכות לבטל את העסקה תוך 14 ימים ממועד הרכישה או מהמועד שבו נשלחו אליו פרטי העסקה בהתאם לחוק, לפי המאוחר ביניהם, ובלבד שהמשתמש טרם הוריד את המוסיקה למחשבו ו/או החל לעשות שימוש במוסיקה בהתאם לרישיון. משתמש שהוריד כבר את המוסיקה ו/או החל לעשות שימוש  במוסיקה אינו רשאי לבטל את העסקה. 

 2. זכות הביטול אינה חלה על סוגי מוצרים שפורטו בסעיף 14ג(ד) לחוק, או בתקנות שהותקנו על-פיו, או שייקבעו בחוק או על-פיו מעת לעת, והיא כפופה לכל סייג אחר הקבוע בחוק, או על-פיו.

 3. הביטול ייעשה בהודעה בכתב שתימסר ל- MUZICWISE בתוך המועדים האמורים. את ההודעה יש למסור לכתובת הדואר האלקטרוני: info@MUZICWISE.com. עם קבלת הודעת הביטול בתוך המועד הנקוב, תוודא MUZICWISE שהמשתמש  אכן לא הוריד את המוסיקה ולא החל  לעשות שימוש במוסיקה וכן על קיום יתר התנאים לביטול העסקה.  

 4.  עם ביטול העסקה בהתאם לתנאים לעיל, תחזיר MUZICWISE את התשלום למשתמש בתוך 14 ימים מביטול העסקה את סכום הרכישה בניכוי דמי ביטול בסך ל 5% ממחיר העסקה, או הסכום המרבי שיותר על-פי החוק מעת לעת, לפי הגבוה. בוצע התשלום באמצעות חיוב כרטיס האשראי של המשתמש, יבוצע ההחזר באמצעות זיכוי כרטיס האשראי. הייתה הסליקה כרוכה בתשלום, תהיה MUZICWISE ראשית להודיע למשתמש מהי עלות הסליקה ולנכות סכום זה בנוסף. ביטול עסקה מהווה ביטול רישיון שימוש. כל שימוש ללא רישיון יהווה הפרת זכות יוצרים על כל המשתמע מכך.

 

ה. קניין רוחני והגנה על המידע

 1. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים במערכת זו ובתכנים הכלולים במערכת, לרבות במוסיקה, בבחירה ובסידור של החומרים, בטקסטים, בעיצוב המערכת, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו המערכת, בשם המערכת ובתוכנה של המערכת (למעט הזכויות ב"חומרי צד ג" כהגדרת מושג זה להלן) ובכל חומרים נלווים שייכות ל MUZICWISE ו/או לבעלי הזכויות המיוצגים על-ידה. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות. 

 2. אין להעתיק, להקליט, לאחסן בכל אמצעי אחסון, לפרסם, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, להשכיר, ליצור יצירה נגזרת או בכל דרך אחרת להפיץ כל מוסיקה ו/או כל חומרים אחרים האתר ו/או במערכת או של MUZICWISE אלא בהתאם לרישיון תקף.

 3. עם זאת, אין איסור לעשות שימוש במוסיקה בהתאם לתנאי רישיון קיימים בין תאגידים לניהול זכויות יוצרים ו/או מבצעים לבין הגוף המשתמש, אך רק במסגרת אותם תנאים. כל שימוש שחורג מרישיון כאמור מחייב רכישת רישיון מבעל האתר.

 

ו. חומרי צד ג'

 1. חלק מהמידע והתכנים האחרים המפורסמים במערכת, לרבות פרסומים שאינם מטעם MUZICWISE, מפורסמים על-ידי צדדים שלישיים, ( "חומרי צד ג'"). MUZICWISE אינה אחראית לחומר זה ו/או לתוכנו. 

 2. בהעלאת חומר למערכת מצהיר המשתמש כי הוא בעל מלוא הזכויות, לרבות זכויות היוצרים והמבצעים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בחומר, וכי אין בחומר כל פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי ו/או בכל דין. 

 3. המשתמש מעניק ל MUZICWISE, בעצמה ו/או באמצעות אחרים מטעמה ו/או במקומה, רישיון להעתיק את החומר ו/או כל חלק ממנו, להפיץ אותו,  לערוך אותו, ולעשות בו כל שימוש אחר, לרבות לצורך יצירות נגזרות, בכל אמצעי מדיה קיים או עתידי, ללא הגבלה במקום או בזמן. 

 4. MUZICWISE אינה יכולה לוודא ואינה מוודאת בפועל נכונות כל מידע ו/או נתון הכלול בחומר צד ג' ו/או דיוקו ו/או את זכותו של המפרסם לפרסם את המידע או כל תוכן אחר. המידע והתכנים  הללו מתפרסמים על-פי הצהרתו של המפרסם כי המידע הינו נכון ומדויק. 

 5. אין לפרסם במערכת זו, בין כמפרסם, בין כמשתתף בפורום או בכל מתחם אחר, ובין בכל דרך אחרת, כל חומר שיש בו משום הטעיית צרכנים ו/או פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל  צד שלישי, ו/או הסתה לשנאה ו/או לגזענות ו/או עידוד של מעשי אלימות, לרבות מילולית ו/או שפוגע בטעם הטוב ו/או שיש בו הפרת זכות יוצרים ו/או כל זכות קניין רוחני אחרת ו/או פגיעה  אחרת בכל צד שלישי ו/או עבירה מכל סוג.

 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לפרסם במערכת זו כל מידע שמציע ו/או מפרסם כל אדם ו/או עסק ו/או מוצר ו/או שירות, ללא אישור בכתב ומראש מ MUZICWISE.

 7. MUZICWISE שומרת לעצמה את הזכות (אך אינה מתחייבת) לשנות ו/או להסיר כל תוכן שיועלה למערכת ו/או כל חלק ממנו בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של MUZICWISE וללא מתן הודעה מראש. 

 

ז. תלונות

 1. כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות שלו, לרבות זכות יוצרים, נפגעו מכל  תוכן שמתפרסם במערכת זו ו/או בכל דרך אחרת הקשורה למערכת, מתבקש לפנות ל MUZICWISE בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בעמוד "צור קשר", תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע  לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה. 

 2. MUZICWISE תעשה את המיטב לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך אינה מתחייבת כי תפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה תפעל MUZICWISE לפי המתחייב על פי דין.

 

ח. קישורים

 1. הקישורים במערכת זו הינם בגדר שירות למשתמשים. MUZICWISE אינה מתחייבת כי הקישורים אכן יובילו למערכת שאליו התכוון ואינה נותנת או נוטלת כל התחייבות ו/או אחריות ו/או גושפנקא ו/או המלצה בקשר לכל מערכת אליה בוצע קישור ו/או בקשר לכל תוכן המצוי בו. 

 2. יצירת קישורים למערכת זו מותרת ובלבד שהקישור אינו מבוצע ממערכת העוסקת בכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית ושאין בקישור או באופן ביצועו משום הטעייה של צדדים שלישיים או פגיעה ב- MUZICWISE. MUZICWISE שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או להסיר בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה כל קישור ו/או הפניה לקישור שאינה חפצה בהם לפי שיקול דעתה המוחלט ו/או לדרוש הסרתו. 

 

ט. פרטיות ומידע רגיש

 1. MUZICWISE נוקטת אמצעים לשמור על בטיחות המידע האישי המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר דרך האינטרנט או כל רשת תקשורת לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של MUZICWISE ו/או כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים.

 2. פרט למידע  הנמסר לצורך רישום במערכת , אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והמשתמש נדרש להימנע מלפרסם במערכת ו/או למסור מידע שכזה.

 3. בביצוע רישום למערכת ו/או במילוי פרטים לצורך רכישת מוצר או שירות הינך מסכים באופן מפורש לכך ש - MUZICWISE רשאית לשלוח לך מידע, הצעות ובכלל זה דברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, מטעם MUZICWISE ו/או שותפיו העסקיים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך, ואלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את MUZICWISE למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל- info@MUZICWISE.com או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.

 4. מידע נוסף על המידע שאנו אוספים בקשר למשתמשים ועל השימוש הנעשה בו מתפרסם במדיניות הפרטיות.

 

י. שיפוי

המשתמש יפצה וישפה את MUZICWISE בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שתישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש. 

 

יא. טיפול בתקלות

 1. MUZICWISE תעשה כמיטב יכולתה לתקן תקלות במערכת בהקדם האפשרי. עם זאת, MUZICWISE לא תישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה במערכת ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, MUZICWISE לא תישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן במערכת ואינה מתחייבת כי מידע זה יישמר ו/או בגין אבדן יכולת של המשתמש להשתתף בחידה ו/או מבצע כלשהו. 

 2. MUZICWISE אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן במערכת.

 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, MUZICWISE רשאית להשבית את המערכת באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהמערכת, לרבות בבלוגים ו/או בפורומים לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

 

יב. הגבלת אחראיות

 1. MUZICWISE לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש במערכת ו/או אגב שימוש במערכת.

 2. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בתנאי שימוש אלה, מוסכם כי בכל מקרה שעל אף האמור בתנאי שימוש אלה, תחול על-פי דין אחריות כלשהי של MUZICWISE, לא תעלה אחריותה על סכום התמורה, אם בכלל, ששולם ע"י המשתמש ל-MUZICWISE בגין השירותים המסופקים באותו חודש. 

 

יג. שונות

 1. תנאי שימוש אלה חלים בנוסף לכל תנאים המפורסמים בגוף המערכת. בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין האמור בגוף המערכת יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור בתנאי שימוש אלה.

 2. כל דבר האמור בתנאי שימוש אלה בזכר, משמעו גם בנקבה, וכל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, והכל אם לא משתמע אחרת בהקשר הדברים.

 3. MUZICWISE רשאית בכל עת להעביר את הבעלות במערכת ו/או את הזכות להפעילה במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר, להעתיק ו/או להעביר את המערכת בשלמותה ו/או בחלקה לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמה של המערכת ו/או להשהות את פעילותה ו/או לסגור אותה כלל. במקרה של הפסקת הפעלת המערכת יהיה משתמש שרכש רישיון גרוף זכאי להחזר של דמי הרישיון ששילם עבור תקופת הרישיון שלא נוצלה. בכפוף לאמור לעיל, לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי MUZICWISE

 4. תנאי שימוש אלה ממצים את כל המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים בזה. כל שינוי של תנאי שימוש אלה יהיה בכתב בלבד. הכותרות בתנאי שימוש אלה נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.

 5. הדין החל על תנאי שימוש אלה הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם אשר יהיה.

 

bottom of page